bolig okonomi begreb

U-værdi, linjetab og andre tekniske begreber

Her kan du læse mere om nogle af de byggetekniske begreber.

U-værdi

Bygningsreglementet stiller krav til bygningsdeles U-værdi. Der er forskellige krav til U-værdien for  gulve, vægge, vinduer og lofter. En U-værdi er et udtryk for, hvor meget varme der trænger ud igennem 1 m² af konstruktionen ved en temperaturforskel på 1 grad af den udvendige og indvendige side af konstruktionsdelen.

Enheden for en U-værdi er W/m²*K. Temperaturforskelle angives ofte i Kelvin i stedet for grader Celsius, derfor anvendes bogstavet K.

Jo lavere U-værdi desto bedre isolerer konstruktionen. Fx er kravet til en tagkonstruktion ved ombygninger U = 0,15 W/m²*K, som svarer til ca. 250 til 300 mm isolering. Hvis isoleringstykkelsen med almindelig isolering øges til ca. 400 mm falder U-værdien til ca. 0,1 W/m²*K. Hvis der anvendes produkter med en bedre isoleringsevne, kan den samme U-værdi opnås med et tyndere lag isolering.

Lambda-værdi

Lambda-værdi (λ) er et udtryk for en materiales varmeledningsevne målt i W/m*K.
Metaller leder varmen godt. Fx har messing en lambda-værdi på 100, mens isoleringsprodukter ligger på omkring 0,022 til 0,042 W/m*K. Jo lavere lambda-værdien er, jo bedre isolerer materialet.

Graddage

Graddage er forskellen på middeltemperaturen udvendig og indvendig og bruges til at angive, hvor meget energi du skal bruge for at opvarme din bolig til den ønskede indvendige middeltemperatur.

Når man skal beregne graddage, fratrækkes den indvendige middeltemperatur altid 3 grader, for at tage højde for den ekstra varme der kommer fra både mennesker og teknikken i boligen, såsom lamper, køleskab pumper mv.

Er den udvendige middeltemperatur fx 7 grader i gennemsnit hen over et døgn, og du ønsker at opnå en indvendig middeltemperatur på 20 grader, beregnes graddage til at være:  (20 grader -3 grader)- 7 grader = 10 grader.
Det årlige graddage beregnes som summen af alle graddage.

Det er DMI, der gennemfører målingerne af de udvendige døgnmiddeltemperaturer, og Teknologisk Institut der beregner graddage tallene. Beregningerne har været gennemført siden 1936. Det graddagetal der bruges er beregnet som et gennemsnit hen over en 40 års periode. Det nuværende graddagetal er 2906.

orange arrow2 Læs mere om graddage og målingerne af graddage på teknologisk instituts hjemmeside

Linjetab

Linjetabet, opgives ved enheden W/mK, som er et udtryk for, hvor mange Watt, der tabes pr. meter ved 1 grads temperaturforskel mellem ude og inde. Ved fx 32 graders temperaturforskel (20 grader indenfor og -12 grader udenfor) ganges linjetabsværdien (fx 0,1 W/mK) med 32, for at finde hvor mange Watt, der tabes pr. meter.

Betydning af linjetab i ældre ejendomme

I ældre ejendomme er linjetabet ved fundamenter op til 0,8 W/m*K. Hvis man tager udgangspunkt i et hus på 150 m², vil husets omkreds være ca. 50 meter.

Varmetabet (i kWh) kan beregnes således:

(Husets omkreds * linjetabet * graddage * timer)/1000 = kWh varmetab

Sætter vi tallene for det ældre hus ind i ligningen fås:

(50 m * 0,8 W/m*K * 2906 * 24 h) / 1000 = 2.790 kWh

Det er et 8 gange større varmetab, end det ville have været, hvis Bygningsreglementets krav til linjetab ved fundamenter på 0,1 W/m*K var overholdt.

Sådan beregnes energibesparelse af et efterisoleringsarbejde

Besparelsen af en energiforbedring beregnes som:

((Forskellen i U-værdi før og efter indsatsen) x graddagetallet for et normalår x 24 timer) / 1000 = X kWh/m² pr. år.

Et eksempel: En konstruktion med en U-værdi på 1 W/m²*K efterisoleres, således at U-værdien kommer ned på 0,2 W/m²*K.
Ved at bruge ovenstående formel, er besparelsen:

(1-0,2)*2906*24/1000 = 55,8 kWh/m² pr. år.

Ønsker du nu at finde den samlede besparelse for efterisoleringen ganger du 55,8 kWh/m² pr. år med arealet. Er det efterisolerede areal 100 m² er den samlede besparelse dermed:

55,8 kWh/m² pr. år x 100 m² = 5.580 kWh pr. år.

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér